Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

znění č. 13_5_2018


Kateřina Stielerová

se sídlem Na Úvozu 264, 273 01 Žilina, okr. Kladno 

identifikační číslo: 46408240, 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.lesvar.cz

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. V internetovém obchodě provozovaném na internetových stránkách www.lesvar.cz v sekci „E-shop“ (dále jen „E-shop“) platí pro nákup zboží při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím komunikačního prostředku na dálku níže uvedené obchodní podmínky podnikatele Kateřina Stielerová, IČ: 46408240, se sídlem Na Úvozu 264, 273 01 Žilina, okr. Kladno (dále jen „prodávající“), které upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. 
 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito podmínkami upravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb.,
  o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 3. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím jako podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 4. Podnikatelem se rozumí ten, kdo na vlastní účet a odpovědnost vykonává výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozími větami v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto podmínkách pro podnikatele. 
 5. Kupujícím se rozumí spotřebitel nebo podnikatel. Je-li v ustanovení obchodních podmínek uvedeno „spotřebitel“, vztahuje se to ustanovení jen na právní poměry plynoucí z kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a spotřebitelem. Je-li v ustanovení obchodních podmínek uvedeno výslovně „podnikatel“, vztahuje se toto ustanovení jen na právní poměry plynoucí z kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a podnikatelem.
 6. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou v českém jazyce.
 7. Obchodní podmínky slouží jako sdělení poskytovaná kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy. S obchodními podmínkami má kupující možnost se v E-shopu před uzavřením kupní smlouvy podrobně seznámit. 
 8. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující při odeslání objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném
  a účinném v okamžiku odeslání objednávky.
 9. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. 
 10. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky kupujícím. 

 

II. PROSTŘEDEK KOMUNIKACE, UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. 
 2. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám.
 3. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce www.lesvar.cz v sekci  „E-shop“ pod odkazem „Zákazník“ může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní na E-shopu. 
 4. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „zákaznický účet“). Kupující je též oprávněn objednávat zboží bez uživatelské registrace přímo z webového rozhraní obchodu www.lesvar.cz.
 5. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Kupující odpovídá za škodu způsobenou prodávajícímu v souvislosti s uvedením nepravdivých údajů. 
 6. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu.
 7. Prodávající je oprávněn zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj zákaznický účet déle než jeden rok (tj. déle než 365 dnů) nevyužívá, i v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  O zrušení zákaznického účtu prodávající informuje bezodkladně kupujícího elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v zákaznickém účtu.
 8. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

III. KUPNÍ SMLOUVA

 1. Veškerá nabídka zboží umístěná v E-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 
 2. E-shop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení kupní ceny jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. 
 3. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků předepsaných zákonem. 
 4. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v E-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 5. E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Pokud je uvedena informace, že náklady na dodání nelze stanovit předem, mohou být tyto náklady dodatečně účtovány. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 6. E-shop obsahuje informaci o dostupnosti zboží u prodávajícího:  
 • skladem – prodávající má k dispozici suroviny pro výrobu zboží, a proto lze v řádech několika dnů započít s výrobou objednaného zboží,
 • zboží není skladem – prodávající nemá k dispozici suroviny pro výrobu zboží, a proto bude výroba objednaného zboží zahájena teprve poté, co prodávající opatří suroviny pro výrobu zboží u svého dodavatele. V takovém případě může nastat situace, že objednávku nebude možné vyřídit např. z důvodu ukončení výroby či dodávek. Lhůta dodání zboží kupujícímu je závislá na dodání zboží do skladu prodávajícího od jeho dodavatele, proto nelze závazně určit lhůtu pro vyřízení objednávky a dodání zboží.

V obou případech (viz body a) a b) výše) je délka vyřízení objednávky rovněž odvislá od náročnosti výroby zboží a časových možnostech prodávajícího.   

 1. Pro objednání zboží označí kupující v E-shopu vybrané a objednávané zboží a „vloží“ jej do elektronického nákupního košíku. V elektronickém nákupním košíku ve čtyřech krocích vyplní kupující objednávkový formulář (1. Nákupní košík, 2. Platba a doprava, 3. Informace o Vás, 4. Dokončení objednávky). 
 2. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • objednávaném zboží - označení zboží, popis jeho vlastností, kupní cenu zboží včetně daně z přidané hodnoty a případných souvisejících poplatcích (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku E-shopu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží,
 • údajích o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, informace o nákladech spojených s dodáním zboží, 
 • dostupnosti zboží na prodejně nebo ve skladu prodávajícího, 

(dále společně jen jako „objednávka“).

 1. Před zasláním objednávky prodávajícímu má kupující možnost v kroku „3. Informace o Vás“ objednávkového formuláře zkontrolovat celou objednávku a má možnost v jednotlivých krocích zpětně měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to
  i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ v kroku „4. Dokončení“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 
 2. Před vlastním uskutečněním objednávky je kupující upozorněn na souhlas s obchodními podmínkami, se kterými má možnost
  a povinnost se před odesláním objednávky podrobně seznámit. Potvrzení o souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek kupujícím probíhá kliknutím na políčko označujícím seznámení se a souhlas se zněním obchodních podmínek před samotným odesláním objednávky zboží.
 3. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v zákaznickém účtu i v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). V potvrzení objednávky prodávající uvede údaje o objednávce zboží, číslo pod kterým je objednávka vyřizována a také předpokládaný termín vyřízení objednávky a dodání zboží. 
 4. Vyřízením objednávky se rozumí okamžik odeslání zásilky (předání zásilky k přepravě) v případě dodání zásilky prostřednictvím přepravce, nebo okamžik připravenosti zásilky k osobnímu převzetí v provozovně prodávajícího.
 5. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací) kupujícímu, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 
 6. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.  
 7. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. 
 8. Prodávající zvlášť informuje kupujícího prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty o okamžiku vyřízení objednávky tzn. vyrozumí ho o odeslání zásilky se zbožím prostřednictvím přepravce (předání zboží k přepravě) nebo
  o připravenosti zásilky k osobnímu převzetí v provozovně prodávajícího. 
 9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky zejména vzhledem k množství zboží, výše kupní ceny, předpokládaným nákladům na dopravu a dostupnosti zboží na jeho skladu, požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Jestliže kupující objednávku k požadavku prodávajícího na dodatečné potvrzení objednávky dodatečně nepotvrdí, není prodávající povinen zboží dodat, o tom prodávající informuje kupujícího vždy při potvrzení objednávky podle čl. III. odst. 10 elektronickou poštou na jeho elektronickou adresu. 
 10. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení, certifikáty a případné návody k použití zboží dodá prodávající kupujícímu spolu se zbožím. 
 11. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 12. Objednávka (návrh kupní smlouvy)  je platná po dobu 15 dnů počínaje dnem jejího odeslání. 
 13. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
 14. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy.
 15. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

 

IV. PLATEBNÍ  PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy hradí kupující prodávajícímu platbou na bankovní účet prodávajícího předem, a to jak při osobním odběru zboží v provozovně prodávajícího tak i při dodání zboží na kupujícím zvolenou dodací adresu, a to na základě prodávajícím vystaveného zálohového předpisu (faktury) k platbě zaslaného kupujícímu, kdy při převzetí zboží obdrží kupující daňový doklad.  
 2. Společně s  kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Cena balení je zahrnuta v kupní ceně zboží. Náklady na dopravu včetně nákladů na placení kupní ceny zboží na dobírku nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží, na daňovém dokladu jsou uvedeny zvlášť. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 
 3. Kupní cena je splatná do tří (3) dnů od uzavření kupní smlouvy (potvrzení objednávky prodávajícím a zaslání zálohové faktury).
 4. Při platbě je kupující povinen při hrazení kupní ceny zboží uvést předepsaný variabilní symbol platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 
 5. V případě, že kupujícím objednané zboží není v E-shopu označeno dostupností „skladem“, je prodávající oprávněn požadovat při požadavku na dodatečné potvrzení objednávky dle čl. III. odst. 17 po kupujícím úhradu kupní ceny předem na základě zálohové faktury, kterou zašle kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího. Zaplacená záloha bude při převzetí zboží započtena na úhradu kupní ceny. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Jestliže kupující po dodatečném potvrzení objednávky zálohu v termínu splatnosti uvedeném ve vystavené zálohovém dokladu neuhradí, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.
 6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a tuto mu doručí společně s doručovaným zbožím na kupujícím určené místo dodání zboží. 

 

V. DODACÍ PODMÍNKY A PŘEPRAVA ZBOŽÍ

 1. Prodávající kupujícímu dodá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci v souladu se smlouvou. Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
 2. Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc podnikateli (viz článek I odst.4) předáním prvnímu dopravci k přepravě a umožní podnikateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci; je-li kupujícím spotřebitel odevzdá mu prodávající věc až okamžikem, kdy mu ji předá dopravce.
 3. Prodávající dodá zboží na místo určené kupujícím dle objednávky jedním ze způsobů: 
 • osobní vyzvednutí kupujícím na zvolené prodejně prodávajícího (zdarma), 

V informaci o vyřízení zásilky zaslané kupujícímu podle čl. III. odst. 16 uvede prodávající den, od kterého je  zboží v provozovně prodávajícího připraveno k osobnímu převzetí a lhůtu, do kdy si je kupující povinen zboží vyzvednout. Není-li v informaci o vyřízení zásilky uvedeno jinak, zboží dostupné u prodávajícího skladem, bude dodáno obvykle nejpozději do 15 pracovních dnů. Zboží je možné vyzvednout v otvírací době provozovny. Otvírací doba příslušné provozovny je zveřejněna na internetových stránkách prodávajícího www.lesvar.cz. Není-li v potvrzení objednávky stanoveno jinak, kupující si je povinen zboží vyzvednout nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržel informaci, že je zboží připraveno k osobnímu převzetí, jinak bude vyzván k převzetí zboží v náhradní lhůtě určené prodávajícím. V případě vyzvednutí zboží, jehož kupní cena byla uhrazena předem, může prodávající požadovat předložení potvrzení o zaplacení zboží, identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout zboží vydat. K předání zboží zakoupeného kupujícím-právnickou osobou může prodávající požadovat předání pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže plnou mocí nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnost o tom, že je osobou oprávněnou k převzetí zboží. Zboží zakoupené kupujícím-osobou samostatně výdělečně činnou bude předáno pouze po předložení prodávajícím vystavené faktury a dokladu prokazující její úhradu.

 • doručením prostřednictvím České pošty a.s. na adresu v České republice určenou kupujícím v objednávce „dodací adresa“: 

Není-li v informaci o vyřízení zásilky uvedeno jinak, zboží dostupné u prodávajícího skladem, bude dodáno obvykle nejpozději do 15 pracovních dnů. V informaci o vyřízení zásilky zaslané kupujícímu podle čl. III. odst. 16 uvede prodávající den, kdy bylo zboží prodávajícím za účelem jeho dodání kupujícímu do místa určeného v objednávce předáno přepravci. Zásilka se zbožím je doručena přepravcem obvykle nejpozději do 15 pracovních od předání zásilky prodávajícím. Zásilka se zbožím je doručována pracovníkem pošty přímo na adresu dodání zboží dle objednávky. V případě nezastižení adresáta je zásilka uložena na poště nejbližší místu dodání zásilky, kde je možné si ji v úložní době určené poštou vyzvednout. V případě nevyzvednutí v úložní době se zásilka vrací zpět odesílateli – prodávajícímu.

 • dodání zboží na adresu v České republice určené v objednávce kupujícího „dodací adresa“ prostřednictvím rychlé spediční dopravy společnosti DHL Express (Czech Republic) s.r.o.:

Není-li v informaci o vyřízení zásilky uvedeno jinak, zboží dostupné u prodávajícího skladem, bude dodáno obvykle nejpozději do 15 pracovních dnů. V informaci o vyřízení zásilky zaslané kupujícímu podle čl. III. odst. 16 uvede prodávající den, kdy bylo zboží prodávajícím za účelem jeho dodání kupujícímu do místa určeného v objednávce předáno přepravci. 

 1. Prodávající dodává kupujícímu zboží zabalené způsobem standardním pro příslušný druh zboží, a to v závislosti na způsobu dodání zboží kupujícímu. 
 2. V případě, že je způsob dodání (dopravy) smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevzetí zboží kupujícím při dodání zboží je porušením kupní smlouvy.
 4. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat úplatu za uskladnění zboží, a to poplatek za uskladnění za každý den prodlení s převzetím zásilky ve výši odpovídající 1% z kupní ceny zboží, nejméně však 20,- Kč. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Prodávající je oprávněn, jestliže si kupující nepřevezme zboží ani při opakovaném doručování (dodání) zboží přepravcem či v náhradní k tomu prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě pro osobní převzetí, které mu prodávající za tím účelem poskytne a elektronickou poštou na jeho elektronickou adresu jej o tom předem informuje, zboží vhodným způsobem prodat (tzv. svémocný prodej). V případě prodlení se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn započíst výtěžek prodeje vůči svému nároku na zaplacení kupní ceny. Na výtěžek z prodeje je prodávající oprávněn započíst rovněž náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši. 
 6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít, důvod nepřevzetí zásilky přepravce vyznačí v přepravním dokladu, který kupující podepíše. 

 

VI. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat. 
 2. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti. 
 3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 4. Právo spotřebitele z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na spotřebitele, byť se projeví až později. Právo spotřebitele založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.   
 5. Spotřebitel je ze zákona oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. 
 6. Právo podnikatele z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na podnikatele (i když se projeví později). Za vady zboží, které nastaly později, odpovídá prodávající jen tehdy, pokud k vadě došlo v důsledku porušení povinností prodávajícího. 
 7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.  
 8. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle. Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku zboží. V zájmu urychlení vyřízení reklamace je kupující povinen uvést kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení.
 9. V případě uplatnění reklamace prodávající v písemné formě potvrdí, kdy kupující právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. O reklamaci prodávající rozhodne bezodkladně, nejpozději do 30 dnů, tedy rozhodne o tom, zda je reklamace přijata a jak bude vyřízena. Reklamace zboží spotřebitelem vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů od přijetí reklamace, nedohodne-li se spotřebitelem na lhůtě delší. Reklamace zboží podnikatelem bude vyřízena v k tomu přiměřené lhůtě, nedohodnou-li se jinak. O vyřízení reklamace prodávající kupujícího vyrozumí prostřednictvím elektronické pošty na jeho elektronickou adresu popř. jiným dohodnutým způsobem.
 10. Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy je kupující povinen si zboží zbavené vad převzít, se do záruční doby nepočítá.  
 11. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 
 1. Ustanovení uvedená v čl. VI. odst. 11 se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo: 
 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 • na odstranění vady opravou věci;
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Podstatným porušením smlouvy je takové porušení smlouvy, o němž prodávající již při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal. 

 1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
 • na odstranění vady, anebo 
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny. 

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. 

 1. Spotřebitel má právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady (tři reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) po opravě nebo pro větší počet vad (nejméně tři vady současně). V takovém případě má spotřebitel i právo na slevu z kupní ceny nebo právo od smlouvy odstoupit.
 2. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).
 3. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nebude mu právo z vadného plnění nepřiznáno. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
 4. V případě, že o to spotřebitel požádá, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají povinnosti prodejce v případě vadného plnění, a rovněž uvede své identifikační údaje. Toto potvrzení je však možno nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím výše uvedené údaje. 
 5. Poskytuje-li prodávající kupujícímu záruku za jakost v rámci smluvního převzetí záruky, tzn. nad rámec odpovědnosti za vady stanovené zákonem, zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

 

VII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu (nejedná-li se o případ uvedený v čl. VII. odst. 2 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit) v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.  Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení odstoupení od smlouvy zašle spotřebiteli v textové podobě elektronickou poštou na jeho elektronickou adresu potvrzení o přijetí odstoupení od smlouvy. 
 2. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které:
 • bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • podléhá rychlé zkáze,
 • bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím,
 • bylo v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • jeví známky používání či opotřebení.  
 1. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. VII. odst. 1 se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy na adresu provozovny prodávajícího. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží je spotřebitel povinen vrátit kompletní, čisté, nejlépe v původním obalu.
 2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. VII. odst. 1 vrátí prodávající spotřebiteli částku odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. 
 3. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 4. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinnosti spotřebitele, je prodávající oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.
 5. Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 6. Podnikatel může od kupní smlouvy odstoupit pouze ze zákonem stanovených důvodů.
 7. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátiti v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí v případě: 
 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 • použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
 • nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 • prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.  
 1. Prodávající je oprávněný odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu anebo vykonal tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy, anebo z důvodů vyšší moci, anebo když ani při vynaložení veškerého úsilí, které může být od něho spravedlivě požadováno, není schopný dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami anebo v ceně, která je uvedená v E-shopu. Prodávající je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat kupujícího prostřednictvím elektronické pošty na jeho elektronickou adresu a nedohodnou-li se jinak, vrátit mu příp. uhrazenou kupní cenu ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy převodem na účet určený kupujícím.
 2. Prodávající má právo od smlouvy odstoupit rovněž z důvodů stanovených zákonem, uvedených v těchto obchodních podmínkách (např. čl. IV. odst. 6), případně z důvodů individuálně sjednaných. Prodávající zašle odstoupení od smlouvy kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na jeho elektronickou adresu.

 

VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující bere na vědomí, že má práva dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může kdykoliv bezplatně na adrese sídla prodávajícího odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, apod.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a další údaje kupujícím poskytnuté prodávajícímu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. IX. odst. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 1. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 2. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití, osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu nutném pro doručení zboží,s čímž kupující vyslovuje souhlas.

 

X. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítači. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

XI. DORUČOVÁNÍ

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Pro případ sporu mezi prodávajícím a podnikatelem se sjednává místní příslušnost Okresního soudu v Kladně.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Na Úvozu 264, 273 01 Žilina, okr. Kladno, elektronická adresa info@lesvar.cz, telefon 606 559 910.